Home | About Attingal | About eCity | About us | Feedback | Add to Favorate
 
About History, Locations, Important Places, Personalities About ecity  


  Search
hn³Uv tkm^väv
kaÀ¸n¡póp
Bän§ensâ UnPnäð ]Xn¸v.
 
  Hms«msamss_ð
  hym]mcw
  I¼yq«À
  hnZym`ymkw
  hnt\mZw
  km¼¯nIw
  Kh. Øm]\§Ä
  BtcmKy taJe
  t{]m^jWðkv
  Bcm[\meb§Ä
  aäpÅh
 
  hml\w hm§pI
  `h\ \nÀamWw
  hntZi bm{X
  hnhmlw
  t^m¬ \¼cpIÄ
 
 
Ward No : 23
Manju.M.S
Kodumon
 
 
 
Development Activities -Updates (01-04-2016 to 31-03-2017)
 
Date
Activity Report
Events
 
Best Councillor Award 2017- Ist Round Interview
 
   
24-2-17 വാര്‍ഡ്‌ 23 ല്‍ പച്ചക്കറി കൃഷി, സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ  
 
 
   
08-02-2017 വയോമിത്രം പദ്ധതിയുടെ തുടര്‍ ചികിത്സയും പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി കസേര സംഭാവനയും വാര്‍ഡ്‌ 23 ല്‍ കൌണ്‍സിലര്‍ Manju.M.S നിര്‍വഹിച്ചു വയോമിത്രം
   
 

സ്നേഹ സ്വാന്തനവുമായി 23 ‍‍ ാം വാര്‍ഡിലെ വയോമിത്രം(09/02/2017)

 
   
     
     
     
     
     
     
     
sdsd
About us | Advertisement | Send Feedback

©
copyright 2008 by Windsoft, Attingal | ® All rights reserved.