Home | About Attingal | About eCity | About us | Feedback | Add to Favorate
 
About History, Locations, Important Places, Personalities About ecity  


  Search
hn³Uv tkm^väv
kaÀ¸n¡póp
Bän§ensâ UnPnäð ]Xn¸v.
 
  Hms«msamss_ð
  hym]mcw
  I¼yq«À
  hnZym`ymkw
  hnt\mZw
  km¼¯nIw
  Kh. Øm]\§Ä
  BtcmKy taJe
  t{]m^jWðkv
  Bcm[\meb§Ä
  aäpÅh
 
  hml\w hm§pI
  `h\ \nÀamWw
  hntZi bm{X
  hnhmlw
  t^m¬ \¼cpIÄ
 
 
 Bän§ensâ UnPnäð ]Xn¸nte¡v kzmKXw.

eCitynews Attingal

ATTINGAL
Municipality 2015
Best Counsilor Award 2016-17

Complaints to
MP (Advt. A. Sampath)
MLA (Adv. B. Sathyan)
M.Chairman || M.Secretary

 Bän§ens\¡pdn¨v

tIcf¯nsâ XeØm\amb Xncph\´]pc¯n\p 32 In. ao hS¡mbn tZiob]mX 47 emWv Bän§ensâ Øm\w. Bän§ð ]«Ww \nÀan¡s¸«Xv 800 hÀj§Ä¡p ap³]msWóv IcpXs¸Spóp. BZy Ime§fnð Nnämän³Ic FómWv Bän§ð Adnbs¸«ncpóXv. XncphnXmwIqÀ cmPhwi¯nsâ A½hoSmbmWv Bän§ð Adnbs¸SpóXv.1721 ð Dïmb Bän§ð Iem]w {_n«ojpImÀs¡XnscbpÅ BZys¯ kwLSnX kmbp[ Iem]ambncpóp.

 
 F´mWv Cþknän ?
Hcp \Kc¯nsâ hnhc§fpsSbpw tkh\§fpsSbpw UnPnäð cq]amWv Cet{ÎmWnIv knän. Bän§ense {][m\hnhc§sfñmw Hcp aukv ¢n¡neqsS \n§Ä¡v e`n¡póp. hfscb[nIw tkh\§Ä C knän \ðIpópïv. IqSpXð Adnbm³ AXnsâ {][m\ {]tXyIXIfnte¡v t\m¡pI.
Google
 
Attingal Photo Gallery
 
About us | Advertisement | Send Feedback

©
copyright 2008 by Windsoft, Attingal | ® All rights reserved.